Materiały: Rozwój Technologii Betonu

17416 raz(y) oglądano.
Technologia

Tendencje rozwojowe technologii betonu na świecie można przedstawić na podstawie następujących głównych źródeł * informacji o obiektach budowlanych i inżynierskich wzniesionych w ostatnich latach, będących w realizacji, a także przewidzianych do wykonania; * tematyki międzynarodowych konferencji sympozjów, seminariów; * kierunków normalizacji w skali międzynarodowej, łącznie z systemami kontroli jakości * piśmiennictwa naukowego i technicznego, a także obserwacji trendów politycznych i gospodarczych, bardzo silnie wpływających na budownictwo. Technologia betonu, stanowiąca obecnie sama w sobie rozległą wiedzę o wielu procesach i szczególnie ważny element budownictwa, nie może być jednak traktowana, co się niestety dość często jeszcze zdarza, w sposób wyizolowany; powinna służyć pewnym nadrzędnym celom realizacyjnym lub wymaganym cechom użytkowym budowli.

Żądania dotyczące cech materiałowych betonu są zmienne w czasie; inne były w przeszłości, gdy beton uważano za materiał o dużej i praktycznie niezmiennej trwałości, inne są obecnie, gdy okazalo się, że wpływ najrozmaitszych czynników destrukcyjnych, związanych na przykład z pogorszeniem warunków środowiska naturalnego oraz zwiększeniem poziomu i intensywności obciążeń, może powodować (i często powoduje) szybkie niszczenie betonu, co w szczególnym stopniu dotyczy choćby konstrukcji mostowych. Ta zmiana wymagań nie pozostaje oczywiście bez oddziaływania na kierunki rozwoju technologii betonu, co jest szczególnie widoczne w ostatnich latach.

Nawiązując do tych uwag można sformułować dwa istotne stwierdzenia ogólne. Po pierwsze, w ostatnim okresie nastąpiła zmiana traktowania zadań budowlanych wobec rozwoju technologii betonu. Poprzednio znane cechy podstawowe konwencjonalnego betonu jako tworzywa konstrukcyjnego wpływały na formy budowli lub wyrobów i zakres ich funkcji. Obecnie (a zapewne również i w przyszłości) wysoko rozwinięta technologia betonu pozwala na stawianie żądań co do zespołu cech betonu odpowiadających określonym formom i funkcjom budowli lub wyrobu; nastąpiło wyraźne zwiększenie sterowalności cechami betonu i jego nowych odmian, co pozwala na wzrost zakresu zastosowań tego tworzywa.

Po drugie, współcześnie nie decydują koszty doraźne, ale koszty odniesione do okresu gwarantowanej trwałości elementów budowli lub wyrobów budowlanych. Stąd wynika rozwój nowych odmian betonu o doraźnych cenach jednostkowych wyższych od cen jednostkowych betonów konwencjonalnych.

Strona << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

:: Languages ::

Preferowany język:
Deutsch English Polski
français italiano

Dom

Dom

Powierzchnia użytkowa : 437,8 m2

Powierzchnia zabudowania : 279,8 m2

Powierzchnia piwnicy : 61 m2

max. Wysokość : 10.94 m

min. Wymiar działki 61,74x93,44 m

:: Menu ::

Newsy

WWW.DOM.XMC.PL
All Rights Reserved